Lokální resolver

Lokální Whalebone resolver přináší oproti cloudovým resolverům zásadní výhodu ve viditelnosti konkrétních lokálních IP adres, které na něj posílají dotazy. Whalebone resolver je založen na implementaci Knot Resolveru vyvíjeného v laboratořích CZ.NIC.

Systémové požadavky

Lokální resolver předpokládá, že bude provozovován na dedikovaném stroji na čerstvě nainstalovaném a podporovaném operačním systému.

 • Podporované operační systémy (64-bitové, serverové edice následujících distribucí):
  • Red Hat Enterprise Linux 7, 8
  • CentOS 7, 8
  • Debian 9, 10
  • Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04
 • Podporované souborové systémy
  • ext4
  • xfs pouze s podporou d_type (ftype=1)
 • Minimální hardwarové požadavky (podporujeme fyzické i virtuální stroje):
  • 2 CPU jádra
  • 4 GB RAM
  • 40 GB HDD (nejméně 30 GB v oddílu /var)
 • Požadavky na síťovou komunikaci (resolver pro svůj běh vyžaduje následující otevřené porty):
  • TCP+UDP/53 do celého internetu pro potřeby DNS překladu
  • TCP/443 to resolverapi.whalebone.io, logger.whalebone.io, agentapi.whalebone.io, transfer.whalebone.io, portal.whalebone.io, index.docker.io, registry-1.docker.io, data.iana.org
  • Dostupnost softwarových repozitářů pro daný operační systém

Varování

Bez dostupného portu 443 na výše zmíněné destinace instalace resolveru vůbec neproběhne (instalační skript bude přerušen).

Poznámka

Kvůli odhadu sizingu pro větší podnikové a ISP sítě kontaktujte svého dodavatele. Nárůst systémových požadavků oproti standardním DNS resolverům (BIND, Unbound, apod.) se dá očekávat přibližně dvojnásobný na úrovni spotřeby RAM i zatížení CPU.

Instalace nového resolveru

V menu Resolvery klikněte na tlačítko Vytvořit nový. Zde zvolte název pro nový lokální resolver. Jedná se o čistě informativní údaj, který nemá vliv na fungování resolveru. Po vyplnění názvu klikněte na tlačítko Vytvořit resolver Po stisknutí tlačítka se zobrazí informativní okno se seznamem podporovaných platforem a s příkazem pro instalaci, který zkopírujte na cílový stroj a spusťte. Příkaz se postará o stažení instalačního skriptu, kterému předá jednorázový kód určený pro aktivaci lokálního resolveru (stejný příkaz nelze použít opakovaně).

_images/lrv2-create.gif

Po spuštění příkazu je prováděna kontrola operačního systému a případná instalace závislostí nutných pro běh lokálního resolveru. Skript o svém průběhu interaktivně informuje a zároveň vytváří i detailní log v souboru wb_install.log v aktuálním adresáři pro případ řešení neočekávaných chyb. Úspěšný běh instalačního skriptu je zakončen oznámením Final tuning of the OS s hodnotou [ OK ]. Po instalaci resolveru je na pozadí ještě prováděna jeho inicializace, která může trvat až jednotky minut, než začne resolver poskytovat své služby.

_images/lrv2-install.gif

Varování

Lokální resolver je nakonfigurován jako tzv. open resolver. Bude se tedy snažit vyhovět komukoliv, kdo na něj zašle svůj dotaz. To je pohodlné z pohledu zajištění dostupnosti DNS překladu všem klientům na síti, ale je nutné zajistit, aby resolver, resp. port 53 (UDP a TCP), nebyl volně dostupný z Internetu, kvůli možnému zneužití pro DoS útoky.

Bezpečnostní politiky

V menu Konfigurace a záložce Bezpečnostní politiky je možnost definovat chování filtrace DNS provozu na resolverech. Ve výchozím stavu je k dispozici Výchozí politika, která je automaticky přiřazována novým resolverům. V politice je možné definovat několik oblastí:

 • Filtrace nebezpečných domén
  • Umožňuje provádět akce Audit (logování) nebo Blokaci (přesměrování na blokační stránku) přístupu na nebezpečné domény
  • Jednotlivé akce je možné úplně vypnout - např. vypnout blokaci pro testovací účely
  • Hodnota na posuvníku určuje míru jistoty, že se jedná o nebezpečnou doménu na škále 0 až 100 (0 není riziková doména, 100 je jistě nebezpečná)

Tip

Výchozí prahová hodnota blokace 80 je bezpečná i pro velké sítě s benevolentní politikou. Pro přísnější politiku ve velkých sítích doporučujeme volit blokaci v rozmezí 70-75, velmi přísné sítě (typicky v podnikovém prostředí) si mohou dovolit blokaci až na úroveň hodnoty 60. Audit je čistě informativní, ale příliš nízká hodnota může výrazně zvýšit počet logovaných incidentů.

 • Seznam blokovaných domén
  • Seznamy domén, které mají být blokovány za všech okolností
  • Nemusí se jednat o rizikové domény, ale třeba o domény, které musí být blokovány na základě legislativního nařízení
  • O aktualizaci seznamů se stará společnost Whalebone
 • Výjimky
  • Domény, které nebudou za žádných okolností blokovány
  • Výjimka se uplatňuje na danou doménu a všechny její subdomény, např.: výjimka na doménu whalebone.io se uplatní i na doménu docs.whalebone.io, ale ne naopak
 • Blokace
  • Domény, které budou za všech okolností blokovány (vyšší prioritu mají pouze Výjimky)
  • Blokace se uplatňuje na danou doménu a všechny její subdomény, např.: blokace domény malware.ninja se uplatní i na doménu super.malware.ninja, ale ne naopak
_images/lrv2-policies.gif

Poznámka

Změny se na resolverech projeví cca do třiceti minut od uložení politik. Uložená změna konfigurace je použita pro přípravu nového balíku s informacemi o hrozbách, který si resolver z cloudu pravidelně stahuje.

Nastavení DNS překladu

V menu Konfigurace na záložce DNS překlad najdete možnosti konfigurace lokálního resolveru. Stránka umožňuje základní nastavení bez nutnosti znalosti konfigurační syntax použitého resolveru. Dále je k dispozici textové pole, které umožňuje zadat jakoukoliv konfiguraci, kterou podporuje Knot Resolver.

Dostupné možnosti konfigurace:

 • Povolit IPv6
  • Pokud má stroj IPv6 správně nakonfigurovanou a funkční, je možné aktivovat pro resolver IPv6. V opačném případě může mít aktivace této volby negativní dopad na výkon a latenci.
 • Přesměrovat dotazy na nadřazené resolvery
  • Tato volba umožňuje přesměrovat všechny nebo vybrané dotazy na vybrané nadřazené resolvery nebo autoritativní DNS servery (vhodné např. při přesměrování na doménové řadiče Active Directory)
  • Zakázat DNSSEC validaci
   • Při aktivaci této volby nebudou odpovědi z přesměrovaných dotazů validovány. Doporučujeme volbu aktivovat, pokud nadřazené servery nemají správně nakonfigurovaný DNSSEC
  • Všechny dotazy na
   • Možnost přesměrovat veškeré dotazy na jeden nebo více definovaných resolverů
  • Následující domény
   • Umožňuje zvolit konkrétní domény, které budou přesměrovány na definované resolvery
   • Je možné definovat různé resolvery pro různé domény
 • Statické záznamy
  • Předdefinované odpovědi, které mají být vráceny na vybrané domény
  • Mohou sloužit pro speciální případy jako je monitoring, nebo velmi jednoduchá substituce vytvoření reálných záznamů na autoritativním serveru
 • Pokročilé nastavení DNS
_images/lrv2-resolution.gif

Poznámka

Jakmile uživatel stiskne tlačítko Uložit, jsou změny v DNS překladu uloženy a nachystány na aplikaci na cílové resolvery. Samotné nasazení změn je ale nutné provést přímo ze stránky Resolvery. Je tedy možné dělat postupně více změn a aplikovat je najednou, aby se minimalizoval počet akcí zasílaných na resolver.

Správa resolverů

Na stránce Resolvery lze sledovat stav používaných resolverů, upravovat jejich konfiguraci, nasazovat aktualizace a instalovat nové resolvery.

Přehled resolverů

V hlavním přehledu resolverů jsou k dispozici dlaždice s informacemi o jednotlivých resolverech. Přehled zahrnuje informace o operačním systému a využití zdrojů jako CPU, operační paměť a diskový prostor. V přehledu je také zahrnut stav služeb běžících na resolveru (očekává se, že je „Vše v pořádku“) a stav odvozený od toho, zda resolver správně komunikuje s cloudem (pokud vše správně funguje, bude status „Aktivní“).

Nasazení konfigurace

Pokud jste změnili jakoukoliv konfiguraci související s logikou DNS překladu, je nutné změny na resolver manuálně nasadit. Pokud jsou k dispozici nějaké změny, které ještě nebyly na resolver nasazeny, bude v kartě viditelná červená ikonka s šipkou doprava dolů. Po kliknutí na ikonku si stránka vyžádá potvrzení, konfiguraci nasadí a zobrazí zprávu s potvrzením.

Poznámka

Pokud se při pokusu o nasazení konfigurace zobrazí chyba místo potvrzení, může jít o krátkodobý výpadek spojení mezi resolverem a cloudem, zkuste tedy akci zopakovat.

_images/lrv2-deployconfig.gif

Resolver agent

Interakce pomocí příkazové řádky

Akce, které provádí agent, je možné volat pomocí proxy bash skriput, který se nachází v adresíři /var/whalebone/cli. Tento skript volá python skript, který provádí příkazy jemu předané. Tyto příkazy jsou následující:

 • sysinfo - vrací systémová data v následujícím JSON formátu
  • Parametry: žádné
  • Výstup:
{
  "hostname":"hostname",
  "system":"Linux",
  "platform":"CentOS Linux 7 (Core)",
  "cpu":{
   "count":4,
   "usage":28.6
  },
  "memory":{
   "total":7.6,
   "available":3.9,
   "usage":49.2
  },
  "hdd":{
   "total":50.0,
   "free":14.4,
   "usage":71.1
  },
  "swap":{
   "total":0.0,
   "free":0.0,
   "usage":0
  },
  "resolver":{
   "answer.nxdomain":3284,
   "answer.tc":35,
   "answer.ad":849,
   "answer.100ms":3983,
   "answer.cd":6,
   "answer.1500ms":74,
   "answer.slow":215,
   "answer.rd":224337,
   "answer.1ms":104683,
   "answer.servfail":215,
   "predict.epoch":24,
   "query.dnssec":6,
   "answer.250ms":14941,
   "query.edns":35498,
   "answer.cached":86713,
   "answer.nodata":3622,
   "answer.aa":2362,
   "answer.do":6,
   "answer.edns0":35498,
   "answer.ra":224337,
   "predict.queue":0,
   "answer.total":224337,
   "answer.10ms":35351,
   "answer.noerror":217216,
   "answer.50ms":59766,
   "answer.500ms":4642,
   "answer.1000ms":653,
   "predict.learned":80
  },
  "docker":{
   "Platform":{
     "Name":""
   },
   "Components":[
     {
      "Name":"Engine",
      "Version":"17.12.1-ce",
      "Details":{
        "ApiVersion":"1.35",
        "Arch":"amd64",
        "BuildTime":"2022-02-27T22:17:54.000000000+00:00",
        "Experimental":"false",
        "GitCommit":"88888fc6",
        "GoVersion":"go1.999.999",
        "KernelVersion":"3.22.66-693.21.1.el7.x86_64",
        "MinAPIVersion":"1.99",
        "Os":"linux"
      }
     }
   ],
   "Version":"19.32.1-ce",
   "ApiVersion":"1.98",
   "MinAPIVersion":"1.12",
   "GitCommit":"7390fc6",
   "GoVersion":"go1.9.4",
   "Os":"linux",
   "Arch":"amd64",
   "KernelVersion":"3.10.0-693.21.1.el7.x86_64",
   "BuildTime":"2018-02-27T22:17:54.000000000+00:00"
  },
  "check":{
   "resolve":"ok",
   "port":"ok"
  },
  "containers":{
   "lr-agent":"running",
   "passivedns":"running",
   "resolver":"running",
   "kresman":"running",
   "pcpy":"running",
   "logrotate":"running",
   "logstream":"running"
  },
  "images":{
   "lr-agent":"whalebone/agent:1.1.1",
   "passivedns":"whalebone/passivedns:1.1.1",
   "resolver":"whalebone/kres:1.1.1",
   "kresman":"whalebone/kresman:1.1.1",
   "logrotate":"whalebone/logrotate:1.1.1",
   "logstream":"whalebone/logstream:1.1.1"
  },
  "error_messages":{
  },
  "interfaces":[
   {
     "name":"lo",
     "addresses":[
      "127.0.0.1",
      "::1",
      "00:00:00:00:00:00"
     ]
   },
   {
     "name":"eth0",
     "addresses":[
      "1.1.1.1",
      "::c8",
      "fe80::",
      "00:00:00:00:00:00"
     ]
   },
   {
     "name":"docker0",
     "addresses":[
      "198.1.1.1",
      "00:00:00:00:00:00"
     ]
   }
  ]
}
 • stop - zastaví až tři kontejnery
  • Parametry: kontejnery, které se mají zastavit (až 3), Příklad: ./cli.sh stop resolver lr-agent kresman
  • Výstup:
{
    'resolver': {'status': 'success'},
    'lr-agent': {'status': 'success'},
    'kresman': {'status': 'success'}
}
 • remove - odtraní až 3 kontejnery
  • Parametry: kontejnery, které se mají odstranit (až 3), Příklad: ./cli.sh remove resolver lr-agent kresman
  • Výstup:
{
    'resolver': {'status': 'success'},
    'lr-agent': {'status': 'success'},
    'kresman': {'status': 'success'}
}
 • upgrade - upgraduje až tři kontejnery, konfigrurace kontejnerů je dána docker-composem v kontejneru agenta (možné najít v /etc/whalebone/agent)
  • Parametry: kontejnery, které se mají upgradovat (až 3), Příklad: ./cli.sh upgrade resolver lr-agent kresman
  • Výstup: ```json

  {‚resolver‘: {‚status‘: ‚success‘}, ‚lr-agent‘: {‚status‘: ‚success‘}, ‚kresman‘: {‚status‘: ‚success‘}} ```

 • create - vytvoří kontejnery, konfigrurace kontejnerů je dána docker-composem v kontejneru agenta (možné najít v /etc/whalebone/agent)
  • Parametry: žádné, Příklad: ./cli.sh create
  • Výstup:
{'resolver': {'status': 'success'}
 • list - zobrazí čekající příkazy a změny, který by tyto příkazy provedly na kontejnerech zmíněných v těchto příkazech, tato akce je určená pro přímou interakci
  • Parametry: žádné, Příklad: ./cli.sh list
  • Výstup:
-------------------------------
Changes for resolver
New value for label: resolver-1.1.1
    Old value for label: resolver-1.0.0
-------------------------------
 • run - provede čekající příkazy
  • Parametry: žádné, Příklad: ./cli.sh run
  • Výstup:
{'resolver': {'status': 'success'}
 • delete_request - odstraní čekající příkaz
  • Parametry: žádné, Příklad: ./cli.sh delete_request
  • Výstup:
Pending configuration request deleted.
 • updatecache - vynutí update IoC cache (používané k blokaci). Tato akce je určena pro manuální katualizaci blokovaných domén mimo peroidický interval
  • Parametry: žádné
  • Výstup:
{'status': 'success', 'message': 'Cache update successful'}
 • containers - lists the containers and their information which include: labels, image, name and status.
  • Parametry: žádné
  • Výstup:
[
  {
   "id":"b8f4489379",
   "image":{
     "id":"c893b4df5ca3",
     "tags":[
      "whalebone/agent:1.1.1"
     ]
   },
   "labels":{
     "lr-agent":"1.1.1"
   },
   "name":"lr-agent",
   "status":"running"
  },
  {
   "id":"e433d58f13",
   "image":{
     "id":"2c4b84a7daee",
     "tags":[
      "whalebone/passivedns:1.1.1"
     ]
   },
   "labels":{
     "passivedns":"1.1.1"
   },
   "name":"passivedns",
   "status":"running"
  },
  {
   "id":"2aeec00121",
   "image":{
     "id":"fc442e625539",
     "tags":[
      "whalebone/kres:1.1.1"
     ]
   },
   "labels":{
     "resolver":"1.1.1"
   },
   "name":"resolver",
   "status":"running"
  },
  {
   "id":"662dac2e6c",
   "image":{
     "id":"b37d0d1bd10b",
     "tags":[
      "whalebone/kresman:1.1.1"
     ]
   },
   "labels":{
     "kresman":"1.1.1"
   },
   "name":"kresman",
   "status":"running"
  },
  {
   "id":"05188ac1df",
   "image":{
     "id":"5b50cdc924fc",
     "tags":[
      "whalebone/logrotate:1.1.1"
     ]
   },
   "labels":{
     "logrotate":"1.1.1"
   },
   "name":"logrotate",
   "status":"running"
  },
  {
   "id":"01e64dd697",
   "image":{
     "id":"fffb52c2dadd",
     "tags":[
      "whalebone/logstream:1.1.1"
     ]
   },
   "labels":{
     "logstream":"1.1.1"
   },
   "name":"logstream",
   "status":"running"
  }
]

Každý z představených příkazů provádí stejně pojmenovanou akci. Status a výstup této akce je zobrazován v terminálu. Akce list a run jsou určeny k řešení situací, kdy je potřeba potvrzení akcí před provedením. Akce pro zobrazení zobrazí změny, které se mají provést a kontejnery, které budou ovlivněny. Toto slouží jako náhled situace, která by se měla provést. Akce pro provedení těchto příkazu je potom provede.

Akce pro upgrade a vytvoření kontejnerů používají docker-compose, který je možné najít v kontejneru agenta, jako konfiguraci pro provádění těchto akcí. Tento soucor je připnutý v adresáři /etc/whalebone/agent pokud se uživatel rozhodne ho upravovat. Všechny změny musí být zaneseny i do vzoru na adrese portal.whalebone.io. Bez nich budou tyto lokální změny přepsány při další akci manipulující s tímto souborem.

Bash skript by měl výt volán takto: ./cli.sh action param1 param2 param3. Action je jméno akce a jednotlivé parametry jsou parametry této akce. Pouze akce pro zastavení, odstranění a upgradování kontejnerů tyto parametry používají.

Ve výchozím nastavení agent provádí všechny změny okamžitě. Je ale možné nastavit ukládání příkazů a jejich následné ruční provádění. Díky této možnosti je možné získat větší kontrolu nad tím, které akce agent provádí. Pro zapnutí této funkcionality je nutné nastavti proměnnou prostředí CONFIRMATION_REQUIRED na hodnotu true. Pro zobrazení změn je možné použít cli akci list. Pro provedení uložené akce je nutné využít cli možnosti run. Uložený příkaz může být právě jeden, pokud přijde další, nový přepíše ten starý. Pro manuální smazání čekajícího příkazu je možné využít akci delete_request. Akce, které mohou být uloženy touto možností, jsou: upgrade, create a suicide.